Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROGRAM

 • Luni – 9:00 – 13:00
 • Marți – 13:00 – 18:30
 • Miercuri – 9:00 – 13:00
 • Joi – 13:00 – 16:00
 • Vineri – 9:00 – 13:00

TELEFON

 • 021 351 06 42 interior 122
 • 021 351 21 79

Serviciul se referă la eliberarea actului de identitate în următoarele situații: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate).

Situațiile enumerate în legislația incidentă, în speță art.19 din OUG. nr.97/2005 pentru eliberarea unui act de identitate:

 • expirarea termenului de valabilitate,
 • modificarea numelui și prenumelui titularului,
 • a datei ori locului nașterii,
 • în cazul schimbării domiciliului,
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localității, sau străzilor, al renumerotării imobilelor, sau a rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor,
 • în cazul atribuirii unui nou CNP,
 • în cazul deteriorării actului de identitate, al pierderii, furtului, distrugerii,
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului,
 • schimbării sexului,
 • anulării actului de identitate,
 • pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit dar sunt valabile.
 • CEREREA SE POATE DEPUNE DOAR DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
 • Cererea se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de minor şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la casieria primăriei Snagov sau prin Ghișeul.ro;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MINORULUI – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR sau, după caz, SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ (CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI ACORDUL PARENTAL PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul în care părinţii sunt divorţaţi – original şi copie;

 • ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI sau al reprezentantului legal, ORIGINAL, DOCUMENT CU CARE SE REALIZEAZĂ ȘI DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU şi prezenţa obligatorie a acestuia la ghişeu;

ATENȚIE

Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.L.E.P. , iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Pentru copiii proveniți dintr-o căsătorie desfăcută prin divorț se au în vedere următoarele aspecte:
– Dacă în hotărârea judecătorească de divorț convenția privind acordul parental emis de notarul public nu este menționată adresa imobilului la care locuiește minorul, domiciliul minorului este la adresa părintelui căruia i-a fost încredințat spre creștere și educare, fără a fi necesar consimțământul celuilalt părinte
– Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile între părinți. Dacă acest lucru nu este posibil, se va elibera cartea de identitate solicitată fără să se schimbe domiciliul minorului la noua adresă. În această situație, minorul rămâne înregistrat cu domiciliul stabilit prin sentința civilă de divorț, cu încredințare minori sau, după caz, a convenției părinților încheiată la notarul public.

 • CEREREA  se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la ghișeu, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la casieria primăriei Snagov respectiv prin intermediul Ghișeul.ro;

 • ACTUL DE IDENTITATE;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI, care își schimbă domiciliul împreună cu părintele – original;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau Actul de proprietate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

 • ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor prezenta documentele de la secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 • CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față – verso se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la casieria primăriei Snagov sau prin intermediul Ghișeul.ro;

 • ACTUL DE IDENTITATE;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) în cazul persoanelor divorțate– original şi copie;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau Actul de proprietate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor prezenta documentele de la secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, se prezintă şi hotarârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă – original şi copie.

 • CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la casieria primăriei Snagov sau prin intermediul ghișeul.ro;

 • ACTUL DE IDENTITATE în cazul deteriorării;

 • UN DOCUMENT emis de instituţii sau autorităţi publice, CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ, pentru certificarea identităţii, respectiv: paşaport sau permis de conducere- original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau Actul de proprietate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor prezenta documentele de la secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum și motivul eliberării acesteia (expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc).

Persoana împuternicită se va prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor cu procura specială împreună cu documentele SOLICITANTULUI:

 • CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de împuternicit şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la casieria primăriei Snagov sau prin ghișeul.ro;

 • ACTUL DE IDENTITATE;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) în cazul persoanelor divorțate– original şi copie;

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI, care își schimbă domiciliul împreună cu părintele – original;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau Actul de proprietate – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE ESTE ACTUL DE IDENTITATE, CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢEANULUI ROMÂN, ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTA NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

ACTE OBLIGATORII

 • Cererea se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 LEU) se achită la casieria primăriei Snagov – 

 • TREI FOTOGRAFII DE DATĂ RECENTĂ MĂRIMEA ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

ACTE PE CARE SOLICITANTUL LE POATE PREZENTA, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului:

 • ACTUL DE IDENTITATE;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI)– în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI, care își schimbă domiciliul împreună cu părintele – original;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau actul de proprietate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

 • ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/ (certificat divorț +convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

 • Cererea se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau Actul de proprietate – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

 • În cazul în care se prezintă Contract de închiriere înregistrat la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau să fie însoțit de formularul/declarația înregistrat/ă la aceste structuri, nu este necesară prezenţa găzduitorului cu actul de proprietate iar contractul de închiriere va fi prezentat în original şi copie (și actul adițional dacă este cazul).

 • ACTUL DE IDENTITATE al solicitantului;

 • ACTUL DE IDENTITATE al găzduitorului;

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal.

ACTE NECESARE

 • CEREREA tip – Anexa 2 – de stabilire a domiciliului în România se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

  CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7LEI) se achită la CIC casieria primariei sau ghișeul.ro;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI, care își schimbă domiciliul împreună cu părinteleoriginal;

 • PAŞAPORTUL ROMÂNESC VALABIL SAU EXPIRAT ORI ADEVERINȚA DE DOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE – pagina 1-3, original şi două copii;

 • ACTUL DE IDENTITATE ŞI/SAU PAŞAPORTUL ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE – original şi copie;

documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz.

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau actul de proprietate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenția privind încredințarea minorului) ale părinților, după caz.

 • Cerere tip Anexa 1 – se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 LEI) se achită la casieria primăriei Snagov sau ghișeul.ro;

 • ADEVERINȚA DE DOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE, original și două copii;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE ROMÂNESC– original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/Certificatul de divorț și convenția privind încredințarea minorului) – în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI, care care au dobîndit cetățenia română împreună cu părintele – original;

 • ACTUL DE IDENTITATE ŞI/SAU PAŞAPORTUL ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE – original și copie;

 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau actul de proprietate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+ convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

ACTE NECESARE

 • CEREREA TIP – Anexa 4 – se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 LEU) se achită la casieria primăriei Snagov sau prin intermediul ghișeul.ro;

 • PAŞAPORTUL ROMÂNESC, AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE, pagina 1-3 care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;

 • TREI FOTOGRAFII DE DATĂ RECENTĂ MĂRIMEA ¾ cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ), în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau actul de identitate CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț +convenție încredințare minor ) ale părinților, după caz.

Toate documentele se prezintă în original și copie,

nu se acceptă copii legalizate ale actelor de proprietate

În toate cazurile, dovada adresei de domiciliu sau reședință se face cu acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, spre exemplu:

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ – ELIBERAT CU CEL MULT 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii care poate fi obținut:

1. de la ghișeul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

2. on-line prin intermediul aplicației A.N.C.P.I.;

3. de la notarul public.

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;

 • titlul de proprietate a unui imobil tip locuinţă (să fie înscrisă adresa completă);

 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;

 • contractul de vânzare-cumpărare, întreținere sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de uzufruct viager, încheiat în formă autentică, situaţie în care, va fi necesar consimțământul uzufructuarului;

 • contractul de schimb cu destinație de locuinţă, încheiat în formă autentică;

 • contractul (convenţia) de partaj voluntar, încheiat în formă autentică;

 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;

 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat (solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”. Se prezintă contractul de închiriere, actele adiționale și fișa cu suprafața locativă;

 • contractul de închiriere între locator și locatar sub semnătura privată, a unui imobil tip locuință, care să fie înregistrat la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau să fie însoțit de formularul/ declarația înregistrat/ă la aceste structuri, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;

 • contractul de închiriere în formă autentică la un notar public sau au părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă, să fie atestate de către un avocat, potrivit legii, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;

 • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, autentificat la notar sau părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă, să fie atestate de către un avocat, potrivit legii, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;

 • certificatul de moştenitor eliberat de notarul public;

 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; – în cazul hotărârilor judecătoreşti prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie;

 • actul de adjudecare a unui imobil tip locuință;

 • contractul de leasing imobiliar – poate face dovada titlului locativ pentru persoana care are calitate de locatar/utilizator, soțul/soția și copiii acestuiaș – în condițiile în care actul de identitate este solicitat de către o terță persoană se prezintă consimțământul societății de leasing care deține dreptul de proprietate asupra imobilului pînă la finalizarea leasingului;

 • contractul de dare în plată a unui imobil cu destinație de locuință;

 • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei;

 • adeverinţă eliberată de primărie – PENTRU MEDIUL RURAL- (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol.

Alte acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ

INFORMAȚII UTILE

Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, proprietarul va prezenta actul de proprietate (original și copie), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate și va semna în fața lucrătorului de la ghișeu.

În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul (declarația se reține în original). În declarația dată de proprietarul imobilului trebuie să se specifice acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului (reședinței) unei anumite persoane în locuința care este proprietatea sa.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să- și stabilească domiciliul (reședința) în imobilul respectiv sau să-și dea acordul pentru stabilirea domiciliului (reședinței) unor terțe persoane.

Dovada adresei de domiciliu (reședință) nu se poate face cu un ante-contract de vînzare-cumpărare, care este doar o promisiune și nu o transmitere a dreptului de proprietate.

TAXA privind contravaloarea cărţii de identitate se achită la casieria primăriei Snagov sau prin intermediul ghișeul.ro.

Aceasta se poate achita și la oficiile poștale prin mandat poștal.

Back to top