Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Departamentul de specialitate: Compartimentul Urbanism

Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • elaborează certificate de urbanism în vederea informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”;
 • soluţionează cererile în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a UAT Snagov sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie;
 • acordă relaţii publicului în probleme de urbanism;

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

 • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 • răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 • oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul;
 • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor.

Scopul – dezvoltarea localității prin edificarea de construcţii noi.

Compartimentul urbanism este este subordonat Primarului comunei Snagov.

Telefon contact:  +40 21 351 0642, interior 115

Acceseaza URBANISM ONLINE

Actele necesare eliberarii documentelor compartimentului urbanism:

CERTIFICAT URBANISM

 1. CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU INFORMARE
 • Cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»)
 • Carte identitate (CUI)-copie
 • Act proprietate ( copie)
 • Cadastru teren (plan de amplasament si delimitarea corpului de proprietate)-copie
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Plan incadrare in zona scara 1:5000 sau 1:2000, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

 

 1. CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU CONSTRUIRE
 • Cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»)
 • Carte identitate (CUI)-copie
 • Act proprietate ( copie)
 • Cadastru teren (plan de amplasament si delimitarea corpului de proprietate)-copie
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Plan incadrare in zona scara 1:5000 sau 1:2000, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
 • Plan de situatie (propunerea pe planul de amplasament)

 

 1. CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU DEZMEMBRARE
 • Cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»)
 • Carte identitate (CUI)-copie
 • Act proprietate ( copie)
 • Cadastru teren (plan de amplasament si delimitarea corpului de proprietate)-copie
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Plan incadrare in zona scara 1:5000 sau 1:2000, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
 • Propunerea de dezmembrare -intocmita de cadastrist autorizat.

 

 1. CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU ALIPIRE
 • cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»)
 • Carte identitate (CUI)-copie
 • Act proprietate ( copie)
 • Cadastru teren (plan de amplasament si delimitarea corpului de proprietate)-copie
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Plan incadrare in zona scara 1:5000 sau 1:2000, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Propunerea de alipire-intocmita de cadastrist autorizat.

 

Lucrări de construire, desfiinţare, adjudecări, licitații pentru proiectare, cereri în justiție, schimbare destinație, branșamente utilități etc.

 • Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completată şi semnată
 • Copie extras C.F. (pentru informare actualizat la zi) maxim 30 zile vechime
 • Plan de situaţie pe suport topografic vizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere de catre OJCPI Ilfov;
 • Plan de incadrare in zonă scara 1:5000 sau 1:2000, eliberat, la cerere, de către OJCPI Ilfov;
 • Documentul care atestă efectuarea plății de eliberare a certificatului de urbanism, la ghiseul taxe și impozite;

 Notă:

Plata taxelor se poate face și prin ordin de plata sau pe www.ghiseul.ro

După obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul trebuie să anunţe Primăria şi Inspectoratul în construcţii data începerii lucrărilor. De asemenea, la expirarea valabilitaţii AC sau la terminarea lucrărilor, solicitantul este obligat să-şi regularizeze taxa AC, depunând în acest sens o declaraţie la Primărie. Toate formularele se depun la Registratura – Primăria Snagov, între orele:

 • 8:30 – 16:30 (Luni- Joi)
 • 8:30-14:00 (Vineri).

Documentațiile depuse în vederea emiterii AC vor respecta următoarea ordine:

 • (1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  1. a) certificatul de urbanism cu planurile anexe, în copie;
  2. b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  3. c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
  4. d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
  5. e) studiile de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism
  6. f) documente plata taxe

Toate taxele de mai sus se pot achita:

– la ghiseul taxe si impozite din cadrul primariei
– prin ordin de plata sau
– pe www.ghiseul.ro
cu mentiunea ca trebuie trecut la beneficiar: Comuna Snagov, urmat de codul fiscal al Primariei Snagov: 5643775

 1. Cerere tip

 2. Act de proprietate

 3. Carte identitate

 4. Cadastru (plan de amplasament si delimitatrea corpului de proprietate, dupa caz)

 5. Plan incadrare in zona

 6. Taxa 9 lei

 1. Cerere tip
 2. Act de proprietate
 3. Extras de carte funciara de informare, actualizat la zi
 4. Proces-verbal la terminarea lucrarilor
 5. Planuri niveluri vizate spre neschimbare
 6. Releveu +PAD intocmite de cadastrist autorizat
 7. Taxa 35 lei
Back to top