Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Informații generale

Primăria comunei Snagov prin Compartimentul de Asistenta sociala acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, în conformitate Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând cu data de 18 octombrie 2021.

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile şi persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt după cum urmează, până la:

 

Utilizează pt. încălzire

Venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire

Persoană singură

Familii

 

Agent termic

Gaze naturale

Energie electrică

Combustibili solizi

2053 lei/persoana singură

1386 lei/membru de familie

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii

Ce tipuri de ajutoare pot fi acordate conform Legii nr. 226/2021:

 1. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022)

 2. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2021.

I. Ajutorul pentru încălzirea locuinței:

 • pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem centralizat ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de imobil şi zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei 

 • pentru utilizatorii de energie electricăgaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, respectiv:

Nivel de venituri/membru familie

(lei)

Procent compensare

Ajutorul se virează la furnizorul de energie

Ajutorul se transmite la titular, în cont sau prin mandat poștal

energie electrică (lei)

gaze naturale

(lei)

Combustibili solizi/petrolieri

(lei)

<200

100%

500

250

320

200,1 – 320

90%

450

225

288

320,1 – 440

80%

400

200

256

440,1 – 560

70%

350

175

224

560,1 – 680

60%

300

150

192

680,1 – 920

50%

250

125

160

920,1 – 1040

40%

200

100

128

1040,1 – 1160

30%

150

75

96

1160,1 – 1280

20%

100

50

64

1280,1 – 1386

10%

50

25

32

1280,1 -2053 (în cazul persoanei singure)

10%

50

25

32

IMPORTANT: Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

II. Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie

(se acordă pe tot parcursul anului)

ENERGIE TERMICĂ (lei/lună)

GAZ

(lei/lună)

ENERGIE ELECTRICĂ (lei/lună)

Combustibili solizi/petrolieri

(lei/lună)

10

10

30

20

În factură

La titular

Exemplu: Dacă o familie beneficiază de ajutor pentru încălzire cu energie termică și utilizează în locuință alte forme de energie (curent electric pt aparate electrocasnice + gaze naturale pt aragaz) pot solicita următoarele forme de supliment pentru energie:

 1. supliment pentru energie termică: 10 lei/lună;

 2. supliment pentru energie electrică: 30 lei/lună;

 3. supliment pentru gaze naturale: 10 lei/lună;

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;

– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);

– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:

 • proprietar al locuinţei;

 • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;

 • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;

 • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;

 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;

 • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Stabilirea dreptului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Orice modificare, privind numărul de membri sau venitul realizat, se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare, care va avea atașate actele care justifică solicitarea de modificare.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documentele doveditoare

În situaţia în care familia beneficiară de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită, ulterior stabilirii acestor drepturi, şi ajutorul pentru încălzire prevăzut de prezenta lege, acesta se acordă luând în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutor social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

2. Documente de identitate titular şi membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);

3. Copie factura energie termică, gaze naturale, energie electrică;

4. Acte doveditoare privind locuinţa:

– Contract de vânzare-cumpărare;

– Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;

– Contract de închiriere;

– Contract comodat;

– Certificat de moştenitor/act succesiune;

– Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

– Titularii trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situaţia în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

– Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul radet; adresa de e-mail a asociaţiei;

– Pentru persoanele membre în cererea/declaraţie pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altei localităţi, sunt necesare urmatoarele documente: adeverinţă/negaţie din localitatea de domiciliu că nu beneficiează de ajutor pentru încălzirea locuinţei, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.

– Alte documente, după caz.

5. Acte doveditoare privind componenţa familiei:

– Copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

– Copie certificate de naştere ale copiilor pâna în 14 ani;

– Copie certificat de căsătorie;

– Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul.

– Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt – dacă este cazul.

– Certificat de deces – dacă este cazul .

– Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau Hotărârea Judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea Judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, Dispoziţia Autorităţii tutelare, potrivit legii şi dacă este cazul.

– Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz;

6. Acte doveditoare privind veniturile:

– Adeverinţa de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc.

– Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinţă de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

– Adeverinţă eliberată de Casa de Pensii a jud Ilfov din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul;

– Copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;

– Copii talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii;

– Copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii, venit din luna anterioară depunerii cererii;

Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; (în funcţie de veniturile obţinute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salariu sau din alte activitaţi, au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţă agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţețene.

7. Alte documente doveditoare:

-Declarație GDPR

-Persoanele care deţin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);

– Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, contract de debranşare energie termică/gaze naturale sau adeverinţă eliberată de către administraţia blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinţei se face cu energie electrică;

– Orice alte documente solicitate, după caz.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se realizează o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după următoarele reguli:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale luni;

c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Modalitatea de depunere a cererii de modificare:

1. Pentru beneficiarii de ajutor social și alocație de susținere a familiei

Se va completa cererea – declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi, însoțită de documente doveditoare privind:

-copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;

-copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;

-copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;

-copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;

-alte documente relevante.

2. Pentru ceilalți beneficiari:

Se va completa o nouă cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de documente doveditoare privind:

-copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;

-copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;

-copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;

-copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;

-alte documente relevante.

Atenţie!!!

Nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

Lista cu bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței – descarcă.

Ajutorul de încălzire se acordă doar pentru un singur tip de energie/lemne! Nu depuneți mai multe cereri!

Potrivit reglementărilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicaţi instituţiei noastre, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri;

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificăm că, în baza legii, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât şi din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informaţiilor declarate în cererea și declaraţia pe proprie raspundere.

 

Back to top