Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Monografie

Comuna Snagov este situată în partea de nord a județului Ilfov, la 28 de km de București, pe D.N. 1 spre Ploiești.

În componența sa are cinci sate:

  • Snagov
  • Ghermănești
  • Ciofliceni
  • Vlădiceasca
  • Tîncăbești

Satul Vlădiceasca a fost demolat în anul 1988 și a fost refăcut în întregime, după 1990.

Numărul populației stabile, comform detelor statistice, la data de 18.03.2002, era de 6.054 locuitori.

Suprafața comunei este de 8.835 ha, din care teren intravilan peste 1000 ha, teren agricol 2.860 ha și paduri 3.500 ha iar restul ape, stufăriș și drumuri.

Satele Snagov, Ghermănești, Ciofliceni și Vlădiceasca sunt amplasate pe malul sudic al lacului Snagov iar satul Tîncăbești pe malul nordic.

Consiliul local Snagov este format din 15 consilieri.

Lacul Snagov, pe malurile căruia sunt amplasate localitățile componente ale comunei Snagov, are formă alungită, foarte sinuos, cu multe golfulețe, o lungime de 16,5 km, lațime maximă de 400 m, adâncime maxima 9 m, un volum de 17,3 milioane metri cubi iar suprafața sa este de 780 ha din care 650 ha luciu de apă iar restul stuf.

Este cel mai mare și mai important lac din Câmpia Română, cu o bogata faună piscicolă (somn, crap, știucă, plătică, biban, etc.) și unele specii rare relicte ponto-caspice și interesante elemente floristice acvatice printre care amintim otrățelul (relict terțiar), săgeata apei, nufărul alb și nufărul indian (introdus de om). Pe fundul lacului se dezvoltă o bogată vegetație de brădiș iar pe luciul apei plutesc plauri, unii dintre ei atingând grosimi de 1,5 m.

Lacul Snagov face parte din Rezervația Complexă Snagov. În prezent sunt incluse in ariile protejate 100 ha din lacul Snagov si 10 ha padure din fostul Codru al Vlasiei. În zona parcului Snagov, exista și o rezervație stiințifică pentru protejarea fagului de câmpie.

În jurul lacului se dezvoltă întinse și masive păduri de stejar, carpen, tei, frasin, ulm, etc iar fauna este foarte diversificată predominând cervidele, porcii mistreți, păsări și animale de pădure, dar și de baltă.

Comuna Snagov este înfrățită cu orașul Sarkad din Ungaria și are strânse legături de colaborare cu autoconducerea orașului Șarkad, anual având loc schimb de vizite.

Satul Ciofliceni este înfrățit cu orașul Montreaux din Elvețiasatul Ghermănești este înfrățit cu orașul Touen din Belgiasatul Snagov este înfrățit cu orașul Le Havre din Franța. Cu aceste localități nu s-au mai pastrat legăturile de colaborareîn ultimii ani.

În subsolul comunei se află un important zăcământ de apă termală cu proprietăți terapeutice. În vederea exploatării acestei bogății, au fost executate 2 foraje. Punerea în valoare și exploatarea acestor ape termale deosebite, din lipsa fondurilor, a fost sistată.

Istorie

Întemeierea localității este legată de construirea Mânăstirii Snagov pe Ostrovul din zona de nord a lacului, care s-a făcut de către primii voievozi de după Basarab, poate Vladislav sau succesorul său Radu I.

Amintim că materialul arheologic studiat, include mărturii din epoca bronzului și până în perioada romană, ceea ce întărește ipoteza unei viețuiri feudale timpurii.

Primele atestări documentare despre satele Snagovului aparțin secolului al XV-lea când aceste sate sunt dăruite Mânăstirii Snagov.

Cel mai vechi documet este cel din 07 noiembrie 1428, emis la Tîrgoviște, capitala Țării Românești, de Dan al II-lea, care cuprinde următorul text: ”Drept aceea după dăruirea pământului soției mele și Doamna mea, am dăruit cu toată cinstea și buna chibzuială Snagovul cu o bună dragoste împreună cu bălțile și satele Fringhisești și Turbați.

Exista deasemenea documentele din 30 iunie 1441 emis tot la Tîrgoviște de Vlad Dracula28 octombrie 1464 emis la București de Radu cel Frumos și cel emis de Basarab cel Tânăr la 23 martie 1482, adăugându-se ca dar Mânăstirii Snagov satele Dobroșești, Ghermănești, Izvorani și Tîncăbești.

Pe ostrovul – insula, în suprafață de 4,8 ha, situată în extremitatea nordică a lacului Snagov este amplasată Mânăstirea Snagov, important monument istoric si de artă, atestată din anul 1408, veche ctitorie probabil a lui Mircea cel Batrân, refăcută și restaurată de mai multe ori de domnitorii ce iau urmat, Vlad ȚepeșMircea Ciobanu, important centru de cultură aici funcționând una din tipografiile înfiițate de domnitorul Constantin Brâncoveanu, având în frunte pe cărturarul Antim Ivireanul, care a tipărit aici primele cărți cu litere latine.

După 1990 s-a început restaurarea Mânăstirii. Astfel a fost reastaurat turnul clopotniței, refăcut acoperișul, consolidată fundația și restaurată zidăria din cărămidă exterioară. Au început lucrările de restaurare a picturii interioare, dar acestea sunt lucrări costisitoare și de lungă durată.

Mănăstirea Snagov este legată de domnia lui Vlad Țepeș, aici în incinta Mânăstirii, în fața altarului se vorbește că este înmormântat marele Voievod al Țării Românești – Vlad Țepeș.

Mânăstirea Snagov, protejată de apele lacului Snagov și ascunsă în întinsul Codru al Vlăsiei, a fost dealungul vremii, important loc de refugiu din calea dușmanilor.

După înăbușirea Revoluției de la 1848, Mănăstirea Snagov a fost loc de surghiun pentru capii Revoluției în frunte cuNicolae Bălcescu.

Aici a fost un puternic centru al răscoalelor din anii 1888189218981907.

Pe plan local, o personalitate a comunei a fost scriitorul Contantin Georgescu, membru al Uniunii Scriitorilor, fiul preotului din satul Snagov.

De Snagov este legată și întreaga activitate a marelui kanoist, multiplu campion olimpic și mondial, Ivan Patzachin, care a locuit în satul Tîncăbești.

Și în trecut și în prezent multe personalități au fost sau sunt legate de zona Snagovului.

Monumente

În satul Tîncăbești pe partea dreaptă a D.N.1 se află monumentul ridicat în cinstea ostașilor din comună, căzuți în primului Război mondial, operă a scluptorului D. Mățăoanu.

În satul Ghermănești, în parcul din fața Primăriei și a Casei de cultură, este amplasat bustul Domnitorului Vlad Țepeș, operă a scluptorului Ion Ladea.

La Școala generală “Mihai Eminescu” din satul Ghermănești este amplasat un bust al Marelui poet Mihai Eminescu, deasemenea operă a scluptorului Ion Ladea.

Iar în satul Snagov, în parcul Liceului teoretic “Mihail Kogâlniceanu” este amplasat bustul cărturarului Antim Ivireanul, deasemenea operă a scluptorului Ion Ladea.

În satul Snagov se află biserica cu hramul “Buna Vestire”, în satul Ghermănești biserica cu hramul “Sfântul Niculae” sfințită în anul 1947, în satul Ciofliceni biserica cu hramul “Sfântul Niculae” ce datează din secolul 19, iar în satul Tîncăbești biserica cu hramul “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, ridicată de Consantin Băicoianu după primul război mondial.

Sanatate

În comuna Snagov funcționează un număr de trei dispensare umane, în care funcționează un număr de cinci medici de familie, care dispun de condiții și aparatură medicală adecvată profilului, trei cabinete stomatologice din care unul particular și trei farmacii.

Invatamant

În comuna Snagov funcționează:

  • patru școli generale din învățământul primar și gimnazial cu un numar de 22 sali de clase si cabinete școlare, o sală de gimnastică și un atelier școlar;
  • cinci grădinițe;
  • Liceul teoretic “Mihail Kogălniceanu” cu un număr de 16 săli de clasă și cabinete școlare, o sală de gimnastică, 3 ateliere școlare.

Elevii din aceste școli participă anual la olimpiadele naționale ajungând până în etapele finale.

Populatia

2011 — Recensământul populației și locuințelor din România

Numărul clădirilor, locuințelor și gospodăriilor, în comuna Snagov, județul Ilfov

Județul Ilfov

Număr clădiri
Total: 111463
din care: clădiri în care se află locuințe1: 111244
Număr locuințe
Total: 142582
din care: locuințe convenționale: 142325
Numărul gospodăriilor populației
Total: 116325
Snagov
Număr clădiri
Total: 3021
din care: clădiri în care se află locuințe: 2998
Număr locuințe
Total: 4142
din care: locuințe convenționale: 4132
Numărul gospodăriilor populației
Total: 2471

Lista populatie recensamant

Populație stabilă după etnieJudețul Ilfov Snagov
Română3437306727
Maghiară3034
Romă1537212
Germană105
Turcă517
Macedoneană152
Greacă1133
Evreiască106
Alte etnii1 236717
Etnie nedeclarată 14766
Total3642416773
Back to top