Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Nr.20/30.01.2003

A.CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL SNAGOV

Art.1.

Sedinta de constituire a Consiliului local Snagov, alegerea viceprimarului si a comisiilor pe domenii de specialitate se fac in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala si a O.G.R.nr.35/2002.

Art.2.

Mandatul Consiliului local Snagov este de patru ani, cu exceptia cazurilor prevazute de art.57-58 din Legea nr.215/2001.

Consilierii isi exercita mandatul de la data depunerii juramantului pana la intrunirea noului consiliu ales conform art.39 din Legea nr.215/2001.

Calitatea de membru al Consiliului local Snagov inceteaza prin demisie, deces, schimbarea de domiciliu si in cazurile prevazute de art.60 din Legea nr.215/2001.

B.ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL SNAGOV

Art.3.

Dupa declararea Consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

Art.4.

Consiliul local Snagov alege din randul membrilor sai pe viceprimar.

Alegerea se face prin vot secret.

Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

Art.5.

Alegerea viceprimarului va fi consemnata in Hotararea nr.5 a Consiliului local. Prin aceeasi hotarare, Consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului, in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, in situatia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidului respectiv.

Art.6.

Mandatul viceprimarului este egal cu cel al consiliului local. Daca mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

C. COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.7.

Dupa constituire, Consiliul local Snagov stabileste si organizeaza comisii de specialitate, in functie de specificul local si de necesitati, in conformitate cu prevederile art.56 din Legea nr.215/2001 si O.G.R.nr.35/2002. La aparitia unor noi conditii, Consiliul local poate infiinta noi comisii pentru rezolvarea problemelor ivite.

Comisiile se aleg pentru toata durata mandatului Consiliului local Snagov. acestea lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor sai.

Consiliul local poate organiza comisii speciale de analiza si verificare pe perioada determinata prin hotarare, conform art.56 pct.7 din Legea nr.215/2002.

Art.8.

In prima lor sedinta comisiile pe domenii de specialitate isi aleg presedintele si secretarul. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce compun comisia respectiva.

Art.9.

In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza.

Art.10.

Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte. Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art.11.

Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor de consiliu, atunci cand pe ordinea de zi a sedintei acestuia exista probleme sau proiecte de hotarare asupra carora i se solicita avizul.

Sedintele comisiei de specialitate sunt de regula publice. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri. Aceasta poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

Art.12.

Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

Consilierul desemnat potrivit alin.1 va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

Art.13.

Avizele intocmite de comisie se prezinta secrearului unitatii administrativ-teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consiliu, o data cu ordinea de zi.

Art.14.

Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret.

Art.15.

Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza intr-un proces verbal, prin grija secretarului acesteia. Dupa incheierea sedintei procesul verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

Art.16.

Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului local Snagov se impun modificari de fond in continutul proiectului , presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art.17.

Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

D. DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL SNAGOV

Art.18.

Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului. Convocarea se face in scris, prin intermediul secretarului comunei Sagov, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare.

In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei convocarea consiliului se poate face de indata.

In invitatia de sedinta se va preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.

Ordinea de zi a sedintei Consiliului local Snagov se aduce la cunostinta locuitorilor comunei prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care, in conditiile art.40 din Legea nr.215/2001, a cerut intrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor.

Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatii publice locale, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, precum si avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art.40 alin.2 si 4 din Legea nr.215/2001.

Art.19.

Sedintele Consiliului local Snagov sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie.

Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului. Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul comunei Snagov, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate,spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

Art.20.

Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului local si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar. Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Art.21.

Sedintele consiliului local sunt conduse de un consilier, ales in conditiile art.37 din Legea nr.215/2001.

Art.22.

Sedintele consiliului local Snagov sunt publice, cu exceptia cazurilor in care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise.

Lucrarile sedintei se desfasoara in limba romana, limba oficiala a statului. Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemneaza intr-un proces verbal semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul comunei.

Consilierul care conduce sedintele de consiliu, impreuna cu secretarul comunei isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemate.

Inaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitia consilierilor, in timp util, procesul verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior il va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste continutul procesului – verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.

Procesul verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, dupa aprobarea procesului verbal.

Art.23.

Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata.

Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectelor de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.1 se trece la dezbateri.

Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

Art.24.

Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor. Prevederile alin.1 se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

Art.25.

In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

Art.26.

Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

Art.27.

Asupra proiectelor de hotarare au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului local in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

E. ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI

Art.28.

Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului si consilierilor. Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul comunei si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului locl vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art.29.

Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.

Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente. Operatiunile prevazute la alin.2 se realizeaza prin grija secretarului comunei.

Art.30.

Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului , in vederea intocmirii raportului . Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca reportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment , la sustinerea lor.

Art.31.

Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. Avizul se transmite secretarului comunei , care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Art.32.

Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

F. HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

Art.33.

In exercitarea atributiilor ce ii revin C.L.S. adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea cere o alta majoritate.

Art.34.

Consiliul Local Snagov poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege sau de regulament.

Art.35.

Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot sau sotie, afini sau rude pana la gradul patru inclusiv, are un interes patrimonial in probleme supusa dezbaterilor consiliului local.

Hotararile adoptate de acesta cu incalcarea dispozitiilor alin.1 sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.

Art.36.

Hotararile C.L.S. se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu, ales in conditiile prevezute de art.37, si se contraemneaza pentru legalitate de secretar. In cazul in care consilierul ales in conditiile prevazute de art.37 lipseste sau refuza sa semneze, hotararea C.L.S. se semneaza de 3-5 consilieri.

Art.37.

Secretarul nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala sau ca depaseste competentele ce revin, potrivit legii, consiliului local. In acest caz secretarul va expune C.L.S. opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul verbal al sedintei.

Hotararile C.L.S. vor fi communicate primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data adoptarii de catre secretarul comunei.

Art.38.

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii.

Art.39.

Hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii, administrarea domeniului public si privat al comunei, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu organizatii neguvernamentale, cu persoane juridice romane sau straine se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Hotararile privind bugetul local, precum si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget local, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat.

G. PROCEDURA DE VOT

Art.40.

Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

Consiliul Local Snagov hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art.41.

Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator : presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru” si “contra”. Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “contra”, in functie de optiunea sa.

Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art.42.

Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi , de regula, cuvintele “da” sau “nu”.

Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.2.

Art.43.

Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

Abtinerile se contabilizeaza la voturile “contra”.

Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

Art.44.

Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art.45.

Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleasi sedinte.

H. APARATUL PERMANENT DE LUCRU

Art.46.

Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local Snagov, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa , acesta poate crea un post cu activitate permanenta pe care va fi incadrata, prin hotarare, o persoana cu studii superioare, de regula juridice sau administrative.

Art.47.

Functia pe care va fi incadrata persoana prevazuta la Art.46, se stabileste prin hotarare a consiliului local Snagov, iar selectionarea acestei persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii.Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.

Art.48.

Salarizarea persoanei prevazute la Art 46 se face potrivit anexei nr.II la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr.383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta de la bugetul local.

Persoanei angajate potrivit art.46 nu i se aplica prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile ulterioare, acesta urmand a-si desfasura activitatea pe baza de contract de munca.

Art.49.

Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoana angajata potrivit art.46, daca aceasta are pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.

Art.50.

Postul prevazut la art.46 nu se include in numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice, aprobata cu modificari prin Legea nr.247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.51.

Persoana incadrata pe postul creat potrivit art.46 i-si desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ-teritoriale si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror materiale.

I.EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art.52.

Consilierul se bucura de protectia acordata de lege. El nu poate fi tras la raspundere juridica, sub nici o forma pentru opiniile politice sau voturile exprimate in consiliu.

Art.53.

Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.

Art.54.

Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in conditiile stabilite de lege.

Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de czare pentru activitatile prilejuite in exercitarea mandatului.

Art.55.

Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local si in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.56.

Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

Art.57.

Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

Art.58.

Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul. Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

Art.59.

Incetarea de drept a mandatului de consilier intr-unul din cazurile prevazute de art.60 din Legea nr.215/2001 se constata de C.L.S., prin hotarare, la initiativa primarului sau a oricarui consilier.

J.INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.60.

Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului comunei, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local.Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

Art.61.

Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art.62.

Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul sau serviciul sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.

Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

Art.63.

Orice cetatean ae dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului local Snagov. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor in vigoare.

Semestrial Consiliul local Snagov analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

K. DISPOZITII FINALE

Art.64.

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei precum si serviciile administratiei publice locale acorda sprijin si asistenta de specialitate consilierilor in vederea exercitarii in mod corespunzator a mandatului.

Art.65.

Adoptarea si modificarea prezentului regulament de organizare si functionare se face cu votul a doua tremi din numarul consilierilor.

Art.66.

Prezentul Regulament este aprobat prin Hotararea nr.20 si intra in vigoare la data adoptarii azi,30.01.2003.

Back to top