Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modalități de plată a taxelor și impozitelor locale: 

 1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro
 2. Direct la ghișeele Primăriei Comunei Snagov, numerar sau POS cu card bancar
 3. Prin virament bancar în conturile instituției deschise la Trezoreria Ilfov. Informații privind plata taxelor și impozitelor locale prin virament bancar, în conturile de Trezorerie ale Primăriei Comunei Snagov sunt disponibile AICI

Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul “cu semnătura olografă a contribuabilului

În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Clădiri

Terenuri

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat  – ITL – 001

ACT DE DOBÂNDIRE:

 • Transfer de proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească;
  • Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului
 • Clădiri nou construite
  • Autorizaţie de construire +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
  • Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)
 • Clădiri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţă
  • Contract de concesiune; Contract de închiriere; Contract de comodat;
  • Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare sau folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

SCHIŢA CONSTRUCŢIE (case) /MEMORIU TEHNIC (case noi): pe toate nivelurile, cu dimensiunile exterioare

CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: pentru cladiri cu contract V/C sau PV receptie

ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

Contribuabilii persoane fizice rezidente intr-un alt stat membru al U.E. sunt obligati ca, pe langa formularele tip pentru declararea cladirii, respectiv a terenului nou dobandit, sa depuna si formularele Anexă la ITL – 001 – model 2016, respectiv Anexa la ITL 003 – model 2016.

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR

Scoaterea din evidență a clădirilor

DECLARAŢIE FISCALĂ: formulat tipizat

ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

 • Transfer de proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească
 • Demolare
  • Autorizaţie de demolare +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desființare;
  • Declaraţie notarială (pentru cele demolate fără autorizaţie)

ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

ÎNREGISTRAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE

 

Înregistrarea rapoartelor de evaluare (în cazul clădirilor nerezidențiale/mixte pentru care nu există o valoare de achiziție/construcție în ultimii 5 ani)

– DECLARAŢIE FISCALĂ (rectificativă): formular tipizat  ITL-001
– RAPORT DE EVALUARE: întocmit de un evaluator autorizat
– DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: cu privire la utilizarea rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul)
– ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit
ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat – ITL -003 conținând viza de înregistrare în Registrul Agricol

ACT DE DOBÂNDIRE

 • Transfer de proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contract de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească; Act comasare-parcelare
 • Leasing financiar
  • Contract de leasing financiar
  • Proces verbal de primire/predare a bunului
 • Terenuri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţă
  • Contract de concesiune; Contract de închirie; Contract de comodat;
  • Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare/ folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

COPIE ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

IMPORTANT: Declaraţia fiscală se înregistrează anterior la Compartimentul Registru Agricol. În situația în care actul de dobândire al terenului este mai vechi de 30 zile, trebuie să se prezinte la Registrul Agricol un EXTRAS DE CARTE FUNCIARA actualizat.

Contribuabilii persoane fizice rezidente intr-un alt stat membru al U.E. sunt obligati ca, pe langa formularele tip pentru declararea cladirii, respectiv a terenului nou dobandit, sa depuna si formularele Anexa la ITL 001 – model 2016, respectiv  Anexa la ITL 003 – model 2016. 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat

ACT DE ÎNSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEȚE:

 • Transfer de proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească
 • Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale
  • Act de parcelare; Act de dezlipire; Act de dezmembrare; Extras carte funciară;
  • Lucrare cadastrală; Documentație schimbare categorie de folosinţă;
  • Adresa Urbanism privind modificare extravilan în intravilan conform HCL

ACT IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

Mijloace de transport

Afișaj reclamă

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat, se depune personal sau de către împuternicit:

 • 2016 – ITL-005, pentru autoturisme şi autovehicule cu masa totală maximă sub 12 tone;
 • 2016 – ITL-006, pentru autovehicule cu masa totală maximă peste 12 tone;
 • 2016 –ITL-007, pentru mijloace de transport pe apă

ACT DE DOBÂNDIRE

 • Transfer proprietate
  • Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054;Contract de vânzare-cumpărare; Factură fiscală;Certificat de moștenitor; Act de donaţie; Act de partaj;Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;Act de adjudecare; Act de dobândire în străinătate
 • Leasing financiar
  • Contract de leasing financiar; Contract de novaţie/cesiune;
  • Proces verbal de primire/predare a bunului

CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT: eliberată de Registrul Auto Român (RAR)

ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

ALTE DOCUMENTE SPECIFICE

 • Documentul vamal, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • Adeverinţa emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;
 • Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de transport pe apă;
 • Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);
 • Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune în copie şi vor purta menţiunea” Conform cu originalul” precum şi menţiunea “Documentele anexate sunt corecte şi complete, conforme cu realitatea” sub semnătura olografă a contribuabilului.În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelortraduse în limba română de către un traducător autorizat.

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 

ACT DE ÎNSTRĂINARE

 • Transfer de proprietate
  • Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054; Contract de vânzare-cumpărare; Factura fiscală;Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj;Hotărâre judecătorească; Act de adjudecare
 • Dezmembrare /Furt /Export
  • Certificat de distrugere /dezmembrare;
  • Declaraţie pe proprie răspundere în lipsa certificatului de distrugere;
  • Adeverinţă privind furtul mijlocului de transport;
  • Certificat de radiere pentru export
 • Transcriere leasing financiar
  • Contract de novaţie/cesiune;
  • Proces verbal de primire/predare a bunului

ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

FIȘA DE ÎNMATRICULARE: pentru viza organului fiscal de scoatere din evidență

Transfer dosar fiscal mijloc de transport

ACTE NECESARE

– Cerere transfer dosare fiscale auto la noul domiciliu (formular netipizat), in care se specifică datele de identificare ale titularului (nume, CNP, fostul domiciliu, telefon), datele de identificare ale masinilor (marca, serie sasiu, capacitate cilindrica) si adresa de domiciliu actuala;

– Carte de identitate titular (copie);

– Imputernicire, daca este cazul.

Declarare afișaj în scop de reclamă şi publicitate

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 2016- ITL – 015

ACTE NECESARE: după caz

 • Autorizaţia de construire(dacă este cazul) + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Schiţa panoului publicitar cu dimensiunea în metri pătraţi
 • Factura prin care s-a achiziţionat mijlocul de reclamă şi publicitate-daca este cazul

ACTULUI DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

CERTIFICAT ÎNREGISTRARE FISCALĂ: pentru PFA comercianți, liber-profesioniști

IMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

Termene de plată

Impozit* clădiri – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxă clădiri – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului

Impozit* teren – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxă teren – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului

Impozit* mijloace de transport – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxă pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Neachitarea la termen a obligaţiilor implică calculul de majorări. „Nivelul majorării de intarziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate in termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi legislaţia in vigoare.

Back to top